top of page

Prosjektstyring

I Zigma360 er alle salg prosjektbasert der tilbud / ordre definerer mål og krav med tidsfrister.

 

Videre i prosessen kommer planlegging av tilhørende ressurser, kjøp av materialer og tjenester, overvåking av fremdrift av produksjon og levering med fortløpende økonomiske nøkkeltall på det enkelte prosjektet.

Dokumentstyring

Zigma360 har en unik dokumentstyring der 

dokumentene lagres på det enkelte objekt som eksempelvis kan være prosjekt, prosjektlinje, arbeidsordre, artikkel, firma.

 

Dokumentene akkumuleres inn på prosjektnivå etter som prosjektet gjennomføres. Dette skjer gjennom automatisk lagring av utskrifter og ‘dra og slipp’ fra for eksempel email.

Unik tilbuds- og ordrekalkulasjon

Det meste som kan kalkuleres i Excel, kan du mange ganger så effektivt gjøre i Zigma360 – og du får da tilbuds- og ordrekalkulasjon som også gir grunnlag for videre data- og arbeidsflyt uten dobbeltarbeid.

 

Få fleksibel kalkulasjon med tilhørende visning av nøkkeltall på linje og prosjektnivå som automatisk sammenholdes med nøkkeltall under utførelse og etterkalkulasjon.

Material- og produksjonsstyring

Med basis i salgsordrer genereres innkjøpsbehov av materialer og tjenester, planlegging på arbeidsoperasjoner med  tilhørende ressurser opp mot ressursplanlegger. 

Genererer arbeidsordrer som grunnlag for gjennomføring  av produksjonsstyring med timeregistrering, materialforbruk, sporing sertifikater, dokumentasjon målebrev og lignende. 

Kvalitetskontroll og sporing

Prosedyrer, sjekklister, avviksoppsett og andre kvalitetsdokumenter kan automatisk knyttes til operativt arbeid for informasjon/utfylling.

 

Alle dokumenter og transaksjoner akkumuleres fortløpende inn mot aktuelle prosjektnivå. Dette gir komplett sporing ned til den enkelte linje/ arbeidsordre med hensyn til kontroll og sammenstilling av dokumentasjon.

Økonomistyring

Økonomistyring er gjennomgående i alle faser av det enkelte prosjekt, fra kalkulasjon, gjennomføring  og ferdig.

Samspill med faktisk registrerte kostnader i form av timeregistreringer, lageruttak og kostnadsført materialer og tjenester fra regnskap. Gir et komplett prosjektregnskap med sporing på alle transaksjoner i prosjektet. 

Zigma360 ERP kjernefunksjoner

PROSJEKTBASERT PLATTFORM

Plattformen har prosjekt som eier av alle aktiviteter.

Salgsprosjekt er basis der bruker selv kan definere fasene - eksempelvis forespørsel, tilbud, ordre, produlsjon, ferdig.

All tilhørende aktivitet gjøres ut fra det enkelte prosjektet med tilhørende akkumulering av data, dokumenter og økonomiske nøkkeltall. 

Andre prosjekttyper kan tas i bruk etter behov. Eksempelvis for utviklingsarbeid, vedlikeholdsarbeid med mer.

LØPENDE OVERSIKT FRA FORESPØRSEL TIL FAKTURERT

Plattformen har prosjekt som eier alle data igjennom fasene som eksempelvis

 • Forespørsel

 • Tilbud

 • Ordre

 • Produksjon

 • Ferdig

 

Alle aktiviteter gjøres ut fra det enkelte prosjektet med tilhørende oversikt over alle transaksjoner og status på:

 • Analyser på økonomiske nøkkeltall

 • Regnskapstransaksjoner mot prosjekt ned på linjenivå

 • Materialbehov prosjektinnkjøp - bestilt, mottatt

 • Materialbehov fra lager - plukket

 • Timeregistreringer

 • Sjekklister

 • Alle dokumenter som fortløpende akkumuleres inn på prosjekt, linjer og arbeidsordrer som eksempelvis forespørsel, tilbud,  tegninger, sertifikater, målerapport, sveiselogg, inngående fakturaer, utgående fakturaer og mange titalls andre dokumenttyper.

Prosjektstyring

Arbeidsordrer og arbeidsoperasjoner

Arbeidsordrer genereres for ordreproduksjon og eventuell lagerproduksjon med eventuelle produkt lot /serienummer. 

 

Disse gir grunnlag for

 • Produksjonsstyring og ressursplanlegging ned på summert per operasjonstype.

 • Innkjøp til prosjekt og lager

 • Varemottak med material sertifikater

 • Timeregistreringer på produkt/ arbeidsoperasjoner

 • Plukk fra lager/ lagerstyring

 • Utfylling sjekklister

 • Sporings lister på lot/sertifikater

 • Registrering av målebrev ISO standard

 • Sende/ retur produkt for arbeid  underleverandør

 • Fortløpende lagring av aktuelle dokumenter

Material- og produksjonsstyring

Løpende oversikt

Få løpende oversikt  over status på den enkelte arbeidsoperasjon/ arbeidsordre for registrerte/ gjenstående  timer, antall produsert og ferdigstatus.

 

Med standard- og egentilpassede rapporter fås løpende oversikter på arbeidslister, leveringsplaner, framdriftsplaner med mer. 

Kalkulasjon

Zigma360 dekker all funksjonalitet for effektiv kost- og priskalkulasjon.  Prinsippet er at alt du kan kalkulere i regneark, skal  kunne kalkuleres i Zigma360 – bare mange ganger så effektivt.

 

Kan bygge opp avanserte Assembly-kalkyler direkte på ordrelinje eller på artikler. Produkt-konfigurator  med scripting for skreddersøm etter behov. 

Unik tilbuds- og ordrekalkulasjon

Nøkkeltall/analyser

Viser nøkkeltall på alle nivå fra Assembly, linje til ordre.

Gir grunnlag for videre arbeidsflyt

Kalkulert material– og arbeidsbehov, gir grunnlag for innkjøp til prosjekt og lager, arbeidsordrer og ressursplanlegging.

 

Videre vil analyse av nøkkeltall for utført kunne sammenholdes mot grunnlaget for kalkulert.

Organisere

 • QA dokumenter

 • Prosedyrer

 • Manualer

 • Avviks-håndtering

 • HMS 

 • Maler

 • Sjekklister

 • Utskrifter og rapporter

Kvalitetssikring og sporing

Integrert mot operativt arbeid

Egne - og eksterne dokumenter samt alle transaksjonsdokumenter lagres og akkumuleres fortløpende inn mot aktuelle prosjektnivå.

Dette gir komplett sporing ned til den enkelte linje/ arbeidsordre med hensyn til kontroll og sammenstilling av dokumentasjon.

Sette sammen dokumenter

Kan filtrere og gruppere alle dokumenter tilhørende produkt / prosjekt for sammenfletting til ett dokument, eksempelvis sluttdokumentasjon

Prosjektregnskap

Prosjektregnskap brukes for å spore og kontrollere kostnader, budsjetter og ressurser for et prosjekt, og for å hjelpe ledelsen med å ta informerte beslutninger. 

 

I Zigma360 er all nødvendig informasjon for dette tilgjengelig på det enkelte prosjekt i tillegg til sammenfattende prosjektanalyser på nøkkeltall gruppert på kunder, prosjektansvarlige, marked, avdeling, produkt m.m.

Økonomistyring

Finansregnskap

Regnskap er integrert med prosjekt økonomistyring og nøkkeltall alle nivå. Bygget fra bunnen av på SAFT-koder og GRS regnskapsprinsipp.

 • Inngående faktura kobles mot bestillinger for kontroll/ forslag til kontering mot prosjekt.

 • Dokumentsenter

 • EHF fakturaer

 • KID

 • Regnskapsrapporter

Kjernefunksjoner

PROSJEKTBASERT PLATTFORM

Plattformen har prosjekt som eier av alle aktiviteter.

Salgsprosjekt er basis der bruker selv kan definere fasene - eksempelvis forespørsel, tilbud, ordre, produlsjon, ferdig.

All tilhørende aktivitet gjøres ut fra det enkelte prosjektet med tilhørende akkumulering av data, dokumenter og økonomiske nøkkeltall. 

Andre prosjekttyper kan tas i bruk etter behov. Eksempelvis for utviklingsarbeid, vedlikeholdsarbeid med mer.

Prosjektstyring

Dokumentstyring

Unik tilbuds- og ordrekalkulasjon

Material- og produksjonsstyring

Kvalitetskontroll og sporing

Økonomistyring

Workflow dokumenter

Dokumenter lagres som Workflow dokumenter i Microsoft Azure Cloud. Disse har unike egenskaper ved at de enkelt knyttes til prosjekter, prosjektlinjer, arbeidsordrer, artikler med mer.

 

Dokumentene akkumuleres inn på de ulike nivåene etter hvert som prosjektet gjennomføres. Dette skjer gjennom automatisk lagring av utskrifter og ‘dra og slipp’ fra for eksempel email.

Alle dokumenter med automatisk versjonskontroll og versjonslagring.

 

Avansert, selvbetjent rapportgenerator som gir skreddersydde utskrifter og avanserte rapporter.

 

Effektive flettedokumenter som kan genereres fra alle moduler og nivåer

 

Sammensetting av valgte dokumenttyper til nye dokumenter. Eksempelvis til sluttdokumentasjon.

Dokumentstyring

bottom of page